ข้อแตกต่างระหว่างฟีโรโมนและฮอร์โมน

    ฮอร์โมนทำให้เกิดการกระตุ้นภายในร่างกาย แต่ในฟีโรโมนกระตุ้นความอยากให้ผู้อื่นทำงาน
    ฮอร์โมนเกี่ยวการปรับสมดุลในร่างกาย แต่ฟีโรโมนเกี่ยวกับพฤติกรรม
    ฮอร์โมนหลั่งออกภายในร่างกาย แต่ฟีโรโมนหลั่งออกภายนอก
    ฮอร์โมนมีอวัยวะในการรับโดยเส้นเลือด แต่ฟีโรโมนมีอวัยวะรับความรู้สีกอย่างอื่น
    ฟีโรโมนเกี่ยวกับการผูกพันทางสังคม เป็กระบวนการของ Social Behavior แต่ฮอร์โมนช่วยแต่ตัวเองค่ะ
    โครงสร้างพันธะต่างกัน